fbpx

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz utworów audiowizualnych

DD ukośnik MM ukośnik RRRR
Imię i nazwisko(wymagane)
Adres
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Wyrażam nieodpłatną zgodę, aby mój wizerunek, głos, wypowiedzi w całości lub w postaci dowolnych fragmentów były utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ( w tym wielokrotnie przetwarzanie) przez Kancelarię Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i partnerzy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Żmigrodzka 81-83, 51-130 Wrocław) (dalej: „Administrator”). Wizerunek, imię i nazwisko, wypowiedzi oraz inne informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być wykorzystane przez Administratora: na stronie internetowej Administratora: www.kprawnamp.pl, www.prawokobiet.pl, we wszelkich publikacjach on-line (posty, live, wywiady itp.) w mediach społecznościowych należących do Administratora i portalu prawokobiet.pl. Administrator może przekazywać ww. dane podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, w tym w szczególności dostawcom usług IT oraz hostingowych. Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail nie będą upubliczniane.
2. Wyrażam zgodę na: przetwarzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (w tym głosu), imienia i nazwiska oraz wypowiedzi do celów reklamowych, marketingowych, tj. reklamy lub promocji Administratora oraz portalu internetowego prawokobiet.pl oraz publikacji – na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym za pomocą sieci multimedialnej Internet, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, w sieci multimedialnej, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną i telekomunikacyjnych oraz w prasie drukowanej.
3. Wyrażam zgodę na: przetwarzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (w tym głosu), imienia i nazwiska oraz wypowiedzi do celów komercyjnych poprzez sprzedaż nagranych audycji.
4. Przetwarzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (w tym głosu), imienia i nazwiska, informacji na mój temat oraz wypowiedzi nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu, jak również nie jest ograniczone czasowo, ilościowo lub terytorialnie.
5. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

Zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi zarejestrowanej w związku z niniejszą zgodą, na zasadach określonych w ustawie prawo prasowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

✅ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i partnerzy sp.p. z siedzibą przy ul. Żmigrodzka 81-83, 51-130 Wrocław, NIP: 8951968604; e-mail: biuro@prawokobiet.pl, sekretariat@kprawnamp.pl.
✅ Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Administrator będzie przetwarzał Pani /Pana dane w zakresie: imienia, nazwiska, wizerunku (w tym głosu), danych kontaktowych (adres e-mail lub telefon) oraz innych, dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych (w szczególności związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym). Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rodo) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. zabezpieczenie i dochodzenie / windykacja ewentualnych roszczeń oraz promocja działalności Administratora.
✅ Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora, w tym świadczącym usługi IT oraz hostingowe, a także podmiotom świadczącym usługę marketingową.
✅ Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody; jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. Ma Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Ma Pani /Pan również prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
✅ Administrator oświadcza, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG oraz nie zostaną objęte mechanizmem profilowania.
✅ W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności, jeśli chciałaby Pani/Pan skorzystać z przysługujących uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych), należy wysłać wiadomość na adres siedziby Administratora wskazany powyżej lub skontaktować się mailowo z koordynatorem ds. danych osobowych Izabela Fryszkowska: i.fryszkowska@kprawnamp.pl