fbpx

Portal Prawo Kobiet w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. świadczy bezpłatna i płatną pomoc zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i umiejętności w rozwiązywaniu problemów prawnych. Naszym klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, gwarancję poufności, wysoką merytorykę prawną i co najważniejsze : szybkość, skuteczność i lojalność w realizacji powierzonych zadań. Wspieramy naszych klientów w zakresie usług:

Prawo rodzinne

 • sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozew o rozwód, separację, zniesienie wspólnoty majątkowej,
 • sporządzanie wniosków o podział majątku,
 • sporządzanie planów wychowawczych,
 • sporządzanie wniosków o ustanowienie zabezpieczeń alimentacyjnych,
 • sporządzanie pozwów o pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa,
 • mediacje rodzinne.

Prawo cywilne

 • kierowanie pozwów do sądów (pozwów o zapłatę należności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o ustalenie prawa, roszczeń o uznanie czynność za bezskuteczną, wniosków o udzielenie zabezpieczeń itp.),
 • przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie negocjacji dotyczących umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism odwoławczych (sprzeciwów, zarzutów, zażaleń, apelacji, skarg na referendarza sądowego, skarg na przewlekłość postępowania),
 • sporządzanie wniosków o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości.

Prawo spadkowe

 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z reprezentacją procesową,
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie spadku,
 • przygotowanie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza,
 • odwołanie darowizn.

Postępowanie windykacyjne

 • ustalenie danych adresowych dłużnika,
 • nadzór nad terminową spłatą należności,
 • ustalanie sytuacji finansowej dłużnika (poszukiwanie majątku dłużnika)
 • sporządzenie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia przedsądowych i sądowych (postępowanie zabezpieczające),
 • dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (wybór Kancelarii Komorniczych o największej skuteczności).

Prawo pracy i ubezpieczeń

 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń,
 • doradzanie przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach,
 • doradztwo w zakresie postanowień umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trackie stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy, umów o odpowiedzialności materialnej,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy (w szczególności umów zawartych na czas nieokreślony lub w trybie dyscyplinarnym), w tym zwolnień grupowych i indywidulanych,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • mediacje pracownicze.

Krajowy Rejestr Sądowy

 • kompleksowa obsługa w zakresie rejestracji podmiotów w KRS oraz rejestracji zmiany danych (rejestracja podmiotu, wykreślenie podmiotu)
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pomoc prawna w uzyskaniu stosownych pozwoleń, decyzji, licencji.

Prawo spółek handlowych

 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego: spółek osobowych i kapitałowych, w tym obsługa organów spółek (sporządzanie protokołów i uchwał na posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zebrania wspólników, zgromadzenia wspólników, walnych zgromadzeń i czynny w nich udział),
 • obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • zmiany umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej, zamkniętej, w granicach kapitału docelowego, obniżenie kapitału zakładowego, ,
 • przygotowanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
 • przygotowanie pozwów o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.

Postępowanie egzekucyjne

 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
 • sporządzenie zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości,
 • monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Szkolenia

Nasze usługi obejmują swoim zakresem również usługi mediacyjne, zarządzanie konfliktami oraz polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, wsparcie w mobbingu, separacji, rozwodzie, stalkingu.

Szkolenia z aspektów prawnych:

Nasza Kancelaria organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu tematyki prawnej. Na życzenia klienta organizujemy szkolenia, których tematyka dostosowana jest do jego indywidualnych potrzeb.

Szkolenie możemy zorganizować w:

 • w siedzibie Naszej Kancelarii dla mniejszych grup docelowych,
 • u klienta, polecane dla tzw. szkoleń zamkniętych,
 • u podmiotu zewnętrznego np. w sali konferencyjnej hotelu.