fbpx

Regulamin Akcji TAK! Jestem SUPERWoman II edycja

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji : TAK! Jestem SUPERWoman, zwanej dalej Konkursem jest:
  Fundacją Prawo Kobiet z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, wpisaną pod nr 000949601 do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przy Ministrze Sprawiedliwości, o nr NIP 8952238256, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, kobiety które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która jest:
  a) członkiem najbliższej rodziny organizatora
  b) pracownikiem lub współpracownikiem organizatora.
 4. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoje znajome.
 5. Czas trwania Konkursu:
  5.1. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2023r. Trwa do 18 marca 2023.
  5.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 marca 2023r.we Wrocławiu.
 6. Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie www.prawokobiet.pl.oraz podczas wydarzenia I Forum Prawo Kobiet „KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE”, które się odbędzie w Hotelu Śląsk we Wrocławiu w dniu 18 marca 2023r.
 7. Konkurs jest organizowany i prowadzony w Internecie, na platformie Facebook, na profilu prawokobiet.pl oraz na stronie głównej www.prawokobiet.pl.
 8. Konkurs nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 165 ze zm.).
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 10. Zgłoszenie się do konkursu oznacza zgodę autorki na drobne korekty pisarskie po stronie Organizatora, publikację zgłoszonej historii na stronie www.prawokobiet.pl w m-scu lutym 2023r oraz przetwarzanie wizerunku jeśli autorka dodała zdjęcia.

§2 NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest sensualna kobieca sesja zdjęciowa zrealizowana dla 3-ech laureatek we Wrocławiu, w m-scu kwietniu 2023r ( data zostanie określona w terminie późniejszym)  z udziałem stylistów, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Nagrodę otrzymają autorki historii opublikowanych na www.prawokobiet.pl,  które otrzymają najwięcej głosów internautów, czytelników. Pozostałe nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Akcji, zostaną wylosowane przez członka Kapituły Konkursowej podczas wydarzenia I Forum Prawo Kobiet „KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE” w dniu 18 marca 2023r.
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda, zrzeka się jednocześnie jakichkolwiek roszczeń do nagrody.

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie: TAK! Jestem SUPERWoman, należy:
  1.1. przesłać na e-mail biuro@prawokobiet.pl spisaną swoją historię życiową,
  1.2. Z przesłanych historii wybrane zostaną 3 najciekawsze historii, których autorzy zostaną nagrodzone.
 2. Nadesłane zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Kapituła Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora. Kapituła Konkursowa składa się z 3 przedstawicieli niezależnych Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze max 20 autorek najciekawszych historii, które zostaną opublikowane na www.prawokobiet.pl, które następnie zostaną poddane głosowaniu.
 5. Po wyłonieniu historii, członkowie Kapituły oraz z zespołu Organizatora, będą się kontaktować z autorkami historii celem ustalenia, czy historie mają być publikowane anonimowo czy też nie, czy publikacja na www.prawokobiet.pl treści historii ma zostać opatrzona zdjęciami autorki.
 6. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 18 marca 2023r (sobota) podczas wydarzenia I Forum Prawo Kobiet „KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE”.
 7. Wyłonione zwyciężczynie zobowiązanie będą skontaktować się z Organizatorem w celu przekazania niezbędnych danych do przekazania nagrody.
 8. Nagrody wysłane będą pocztą na adres wskazany przez zwycięzców, w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureatów i osób nagrodzonych.

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres email Organizatora biuro@prawokobiet.pl w czasie trwania Konkursu, jak również w terminie 14 dni od jego zakończenia.
 2. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie firmowej Organizatora pod adresem : www.prawokobiet.pl . Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych na potrzeby niniejszego Konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe gromadzone są tylko na czas Konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.