fbpx

Regulamin uczestnictwa w spotkaniach otwartych organizowanych w ramach Projektu Prawo Kobiet „KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem spotkań otwartych “KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE” jest Kancelaria Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i Partnerzy sp.p. oraz Fundacja Prawo Kobiet z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, zwani dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na spotkania otwarte organizowane przez Prawo Kobiet “KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE” i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Przesłanie zgłoszenia udziału poprzez zakup biletu na wydarzenie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Spotkania Otwarte “KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE” są odpłatne.
 2. Potwierdzenie udziału Uczestnika w spotkaniu “KOBIECO PRZY KAWIE O SPRAWIE” następuje poprzez zgłoszenie dokonane w formie zakupu biletu na wydazrenie w sklepie online Prawo Kobiet przed datą spotkania.
 3. W przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – biuro@prawokobiet.pl.
 4. Zasady udziału i odpłatności w danym wydarzeniu Prawo Kobiet są każdorazowo komunikowane w kanałach komunikacyjnych Organizatora.
 5. Za udział w wydarzeniu Organizator wystawia faktury za zakupione bilety, na podstawie podanych danych w procesie zakupowym, w tym nr NIP uczestnika.

III. ZASADY SPOTKAŃ

 1. Organizator ustala plan spotkań oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand’y, roll-up’y, prezentacje, materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas spotkań przez niego lub delegowane przez niego osoby.

IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SPOTKANIU

 1. Jeśli z ważnego powodu Uczestnik nie może uczestniczyć w spotkaniu należy zgłosić ten fakt najpóźniej do 7 dni przed datą wydarzenia na adres e-mail: biuro@prawokobiet.pl. Zwrócona zostanie wówczas Uczestnikowi opłata za bilet po podpisaniu i odesłaniu korekty faktury za bilet.
 2. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze spotkania w wyznaczonym pkt. 1 terminie, opłata nie podlega zwrotowi.

V. WIZERUNEK

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora.
 2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
 3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik powierza oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie, swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Partnerów wydarzenia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 4. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Organizatorem spotkań otwartych są Kancelaria Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i Partnerzy sp. p oraz Fundacja Prawo Kobiet, która powstała po to by prawo stanowiło narzędzie wzmacniające pozycję KOBIET, a nie problem spędzający im sen z powiek.  Prawo Kobiet to przestrzeń, gdzie kobiety dostają mocny zastrzyk energii do działania, przestrzeń której przyświeca misja motywowania kobiet do zadawania pytań trudnych, do dociekania rozwiązań prawnych, do wspierania się na co dzień specjalistyczną wiedzą prawną. Prawo Kobiet to projekt, który ma na celu budować świadomość prawną Polek, dawać im przekonanie, że mogą więcej i powinny walczyć o swoje prawa, te naturalne i te stanowione.