fbpx

Umowa współpracy z ekspertką - STANDARD

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Zawarta w dniu
DD ukośnik MM ukośnik RRRR
we Wrocławiu pomiędzy:
Kancelarią Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i Partnerzy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu (51-130) przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000881734 o numerze NIP 8951968604, reprezentowaną przez partnera Ewelinę Miśko-Pawłowską, zwaną w dalszej części Umowy Kancelarią, a
Imię i naziwsko(wymagane)
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
Adres
Działającą w imieniu własnym, zwaną w dalszej części Umowy Ekspertką Projektu, o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Kancelaria oświadcza, iż sprawuje patronat nad portalem internetowym Prawokobiet.pl.
2. W ramach portalu Prawokobiet.pl zespół prawników Kancelarii, świadczy na terenie całej Polski bezpłatną i płatną pomoc prawną na rzecz kobiet, z różnych dziedzin prawa w formie osobistej w siedzibie Kancelarii, w formie telefonicznej, e-mailowej lub przez inne dostępne komunikatory internetowe.
3. Misją projektu Prawokobiet.pl jest wsparcie prawne kobiet, budowanie i poszerzanie ich świadomości prawnej oraz wiedzy prawnej wykorzystywanej w życiu codziennym. Poprzez zespół Ambasadorek i Ekspertek oraz poprzez nasze i wspólne z Ambasadorkami i Ekspertkami działania chcemy by świadomość prawna polskich kobiet rozkwitała i nabierała rozpędu. Pragniemy ułatwiać Ambasadorkom i Ekspertkom budowanie silnych marek na rynku przyjaznym kobietom. Współpraca z Kancelarią zapewni Ekspertce szereg marketingowych korzyści. Ekspertka min. otrzymuje pakiet świadczeń, które mają na celu zwiększyć potencjał jej marki na rynku oraz umocnić w świadomości odbiorców. Nasz team łączy działania online z offline, aby zapewnić jak największe rezultaty wizerunkowo-sprzedażowe projektowi i jego Ekspertom celem zbudowanie szerokiej gamy korzyści dla odbiorców projektu.

§ 2 OBOWIĄZKI KANCELARII

1. Strony oświadczają, iż ich celem i zgodnym zamiarem jest nawiązanie współpracy gospodarczej polegającej na dołączeniu przez Ekspertkę do zespołu Prawokobiet.pl, poprzez które to działalność i osoba Ekspertki będzie bardziej rozpoznawalna w środowisku kobiecym.
2. W ramach portalu Prawokobiet.pl oraz współpracy Kancelaria zapewnia Ekspertce następujące świadczenia:
a) Kancelaria w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od podpisania umowy oraz otrzymania niezbędnych materiałów, przygotuje stronę-wizytówkę Ekspertki na stronie serwisu. Wizytówka będzie dostępna na stronie www.prawokobiet.pl przez cały okres trwania umowy, tj. 12 miesięcy,
b) zwiększenie rozpoznawalności działalności Ekspertki poprzez udział w akcjach marketingowych prowadzonych przez portal Prawokobiet.pl,
c) prowadzenie polityki marketingowej w ramach portalu Prawokobiet.pl na szczeblu krajowym i pomoc w realizacji tej polityki lokalnie,
d) możliwość korzystania z materiałów reklamowych portalu Prawokobiet.pl,
e) udział w projektach i kampaniach organizowanych przez portal Prawokobiet.pl,
f) możliwość umieszczenia pod swoim imieniem i nazwiskiem na portalu Prawokobiet.pl publikacji, artykułów eksperckich, porad itp. (4 razy w roku),
g) dostęp do materiałów marketingowych prawokobiet.pl tj. wizytówki do stopki mailowej, papieru firmowego, banneru internetowego, logotypu, grafiki,
h) dostęp do materiałów reklamowych promujących działalność Prawokobiet.pl tj. ulotek, voucherów, rollupów itp.,
i) możliwość występowania w eksperckich LIVE-ach, w tym LEXpresso w środy (2 razy w roku),
j) udział w ciekawych, wspólnych projektach, kampaniach społecznych itp.,
k) wzajemna motywacja do podejmowania zawodowych wyzwań,
l) współpraca między zespołami.
3. Korespondencja pomiędzy Ekspertką a Kancelarią odbywa się w formie e-mail, telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Ze strony Kancelarii osobą do kontaktu będzie: Ewelina Miśko-Pawłowska, e-mail: biuro@prawokobiet.pl.
Proszę podać adres e-mail

§ 3 OBOWIĄZKI EKSPERTKI

1. W ramach niniejszej umowy Ekspertka zobowiązana jest do:
a) przygotowania treści eksperckiej (artykułu, poradnika, e-booka, porady) 4 razy w roku abonamentowym na łamach serwisu prawokobiet.pl,
b) udziału 2 razy w roku w spotkaniu LIVE-ach emitowanych przez portal Prawokobiet.pl, na Facebook , YouTube i Instagram projektu
2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści artykułów przed ich publikacją na stronie Prawokobiet.pl. Artykuły sprzeczne z prawem, obraźliwe w swej treści, o treści nie związanej z prawem nie będą publikowane na portalu. Kancelaria bez podania uzasadnienia ma prawo odmówić publikacji artykułu.
3. W celu umożliwienia Kancelarii wykonania postanowień niniejszej umowy, a Ekspertka udziela Kancelarii upoważnienia do wykorzystania informacji o firmie, swojego logo (znaku towarowego) i innych udostępnionych materiałów w celach zgodnych z zapisami niniejszej umowy. Po otrzymaniu pytań do wywiadu pisanego od Kancelarii, Ekspertka udzieli wyczerpujących odpowiedzi. Materiały wraz z dodatkowymi zdjęciami prześle w terminie ustalonym z Kancelarią.
4. Ekspertki może umieścić logo prawokobiet.pl z aktywnym linkiem i informacją o Partnerstwie na swojej stronie internetowej w terminie 14 dni (czternastu dni) od daty otrzymania logotypu od Kancelarii.

§ 4 ROZLICZENIA STRON

1. W ramach niniejszej umowy, Ekspertka obowiązana będzie do uiszczenia na rzecz Kancelarii abonamentu - opłaty rocznej w wysokości 1 000,00 zł netto, jeśli Ekspertka zrealizuje abonamentową płatność jednorazowo.
2. Ekspertka może dokonać opłaty abonamentowej w ratach kwartalnych w wysokości 350,00 zł netto, płatnych na podstawie faktury VAT z góry do 10 dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartału.
Proszę wybrać opcję płatności(wymagane)
3. Do w/w kwot doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
4. Ekspertka wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jej podpisu.
5. Ekspertka wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
6. Nieuiszczenie w terminie opłaty abonamentowej w całości lub w części przez Ekspertkę uprawnia Kancelarię do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w formie elektronicznej za pomocą e-mail.
7. Niedotrzymanie, któregokolwiek terminu raty, o którym mowa w § 4 ust. 2 skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałej do zapłaty kwoty abonamentowej.
8. Przyjęcie przez Ekspertkę ratalnego układu spłaty kwoty abonamentowej wynikającej z § 4 ust.1 umowy, w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy, nie zwalnia Ekspertki, z zapłaty pozostałej kwoty abonamentowej. W dniu rozwiązania niniejszej umowy, wymagalna staje się całość pozostałej do zapłaty przez Ekspertkę rocznej kwoty abonamentowej.

§ 5 OBOWIĄZEK TAJEMNICY

1. Każda ze stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich postanowień określonych zapisami niniejszej umowy.
2. Ekspertka zobowiązuje się, poza przypadkami uzasadnionymi współpracą z Kancelarią, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskała związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, związanych z portalem Prawokobiet.pl, jak również informacji chronionych przepisami prawa, zwanych dalej Informacjami Poufnymi.
3. Klauzula poufności obowiązuje przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat od jej rozwiązania.
4. Za złamanie klauzuli poufności Kancelaria będzie miała prawo do nałożenia na Ekspertkę kary umownej w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

§ 6 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. W ramach niniejszej umowy Ekspertka wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i wykorzystanie swojego wizerunku na stronie portalu Prawokobiet.pl, w materiałach dokumentujących wydarzenia organizowane przez Kancelarię w ramach portalu tj. w szczególności na fotografiach, wszelkich zapisach filmowych w tym cyfrowych, blue ray, jakichkolwiek innych zapisujących obrazy ruchome lub dźwięk w różnych formatach.
2. Ekspertka oświadcza, że Kancelaria ma prawo nieograniczonego czasowo i terytorialnie bezpłatnego wykorzystania jej wizerunku utrwalonego na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodniej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity oraz prawo do przeniesienia tak uzyskanych praw na osoby trzecie, bez jakichkolwiek ograniczeń.
3. Ekspertka jednocześnie oświadcza, że zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiałów z jej wizerunkiem.
4. Kancelaria ma wyłączne prawo do decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Ekspertki w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
5. Ekspertka wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie napisanych przez Nią artykułów na portalu Prawokobiet.pl

§ 7 OKRES TRWANIA UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony na okres dwunastu miesięcy.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Wypowiedzenie umowy skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałej do zapłaty kwoty abonamentowej, w przypadku przyjęcia płatności abonamentu w trybie ratalnym.
3. Kancelaria może rozwiązać umowę z Ekspertką bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) złamanie klauzuli poufności, o której mowa w §5 umowy,
b) wystąpienia zaległości większej niż miesiąc w uregulowaniu należności, o których mowa w §4 ust. 1 umowy.
4. Po rozwiązania Umowy, a najpóźniej w terminie 7 dni od jej rozwiązania Ekspertka przekaże Kancelarii wszelkie będące w jej osobistej dyspozycji materiały uzyskane lub sporządzone w związku z współpracą.

§ 8 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Kancelaria Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i Partnerzy sp.p.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej umowy.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Ekspertka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
5. Jako administrator Kancelaria będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa a art. 6 ust 1 lit b), w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit c) RODO) i następnie ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń z tytułu umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach archiwizacyjnych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Ekspertce przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonane za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ekspertka oświadcza, iż projekt niniejszej umowy został jej uprzednio przedstawiony w taki sposób, że mogła ona się zapoznać z warunkami niniejszej umowy, przedyskutować je z Kancelarią i w chwili podpisywania umowy Zleceniodawca uważa je za uzgodnione z nią indywidualnie.
4. W razie powstania pomiędzy Stronami jakiegokolwiek sporu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony podejmą starania w celu rozwiązania takiego sporu na drodze polubownej. Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Kancelarii sąd powszechny.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.