fbpx

Polityka prywatności portalu PrawoKobiet.pl

Portal prawokobiet.pl dostępny pod adresem internetowym www.prawokobiet.pl, prowadzony jest przez spółkę Kancelaria Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i Partnerzy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych MiśkoPawłowska i Partnerzy Sp.P siedzibą we Wrocławiu (51-130) przy ul. Żmigrodzkiej 81-83 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000352599. NIP: 8951968604.

ZAKRES ORAZ CEL ZBIERANYCH DANYCH

  1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Klientów portalu prawokobiet.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Dane osobowe Klientów są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu kontaktu z Klientem za pomocą formularza umieszczonego na stronie prawokobiet.pl, w celu realizacji usług prawnych świadczonych przez Kancelarię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach marketingowych w zakresie dopuszczonym przez samorządy zawodowe, w celach rekrutacji, w celach informowania o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez Kancelarię w ramach portalu prawokobiet.pl.

ZASADA DOBROWOLNOŚCI

  1. Dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności. Brak zgody na udostępnienie danych może skutkować niemożliwością świadczenia usług prawnych na rzecz Państwa.
  2. Wszelkie informacje handlowe przesyłane do Państwa drogą elektroniczną wymagają uprzedniej zgody.

OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW

  1. Klient portalu prawokobiet.pl, którego dotyczą przetwarzanie danych, ma prawo żądać od Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  2. Klient ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię, przy zastrzeżeniu, że w przypadku cofnięcia danych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez kancelarię usług, usługi te nie będą mogły zostać zrealizowane.
  3. Klient ma prawo wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię.
  4. Klient ma prawo żądać od Administratora przeniesienia swoich danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane przetwarzane w zasobach Kancelarii i  nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) ani państwa trzecich. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej www.prawokobiet.pl

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio w sposób organizacyjny, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego z Administratorem. W każdym przypadku powierzenie danych osobowych osobom trzecim będzie obligowało te osoby do zachowania ich w poufności.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy z klientem. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 18 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszych zasadach, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzana są na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych tj. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000, 1669) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe z Administratorem danych: : biuro@prawokobiet.pl, tel. 533 475 835.