fbpx

Regulamin sklepu Prawo Kobiet

Sklep PrawoKobiet.pl (dalej „Sklep”) dostępny pod adresem internetowym www.prawokobiet.pl prowadzony przez Fundację Prawo Kobiet z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, wpisaną pod numerem 0000949601 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, telefon: +48 533 475 835, email: biuro@prawokobiet.pl. NIP: 8952238256.

 • 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu będących Konsumentami, jak i do Przedsiębiorców.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Regulamin oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania i świadczenia usług prawnych za pośrednictwem Sklepu PrawoKobiet.pl na rzecz kobiet.
  • Sklep PrawoKobiet.pl – platforma internetowa stworzona celem profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej kobietom.
  • Operatorem Sklepu jest Fundacja Prawo Kobiet z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, wpisaną pod numerem 0000949601 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy.
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych („Konsument”); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną („Przedsiębiorca”), zainteresowana uzyskaniem porady prawnej.
  • Usługodawca – Fundacja Prawo Kobiet
  • Formularz zgłoszenia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepu umożliwiający złożenie Zapytania przez Klienta.
  • Zapytanie – umieszczony przez Klienta stan faktyczny, w ramach którego oczekuje on Porady Prawnej.
  • Porada prawna – odpłatna nowoczesna usługa polegająca na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie. W jej ramach dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane przez Klienta dokumenty i inne materiały.
  • Umowa o świadczenie usług prawnych – umowa cywilnoprawna zawarta z chwilą uiszczenia i zaksięgowania zapłaty za poradę prawną przez Klienta na rzecz Usługodawcy.
  • Faktura VAT – dokument księgowy wystawiony przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
  • Paragon – dokument potwierdzający zapłatę za usługę.
  • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) i stanowi wzorzec umowy zgodnie z art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, bez podawania przyczyny o czym poinformuje na stronie Sklepu prawokobiet.pl. Regulamin po zmianach obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na stronie Sklepu.
 3. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe ograniczenia techniczne, usterki lub uszkodzenia występujące na Sklepu i uniemożliwiające korzystanie z niego.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 3. ZAKRES USŁUG
 1. Celem Sklepu PrawoKobiet.pl jest udostępnienie i ułatwienie kobietom dostępu do uzyskania porady, pomocy prawnej od osób posiadających specjalistyczną wiedzę merytoryczną w szybkim czasie i na korzystnych warunkach finansowych.
 2. Sklep PrawoKobiet.pl udziela porad prawnych w następujących dziedzinach prawa: prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo spółdzielcze, prawo lokalowe, prawo nieruchomości, prawo administracyjne itp.
 3. Sklep PrawoKobiet.pl udziela odpowiedzi na zadane pytanie prawne niezwłocznie od zawarcia umowy pomiędzy stronami.
 4. Sklep PrawoKobiet.pl może odmówić spełnienia świadczenia w przypadku gdy zadane pytanie prawne jest wysoce skomplikowane, a udzielenie odpowiedzi wymagałoby dużego nakładu pracy i czasu. W takim przypadku Sklep obowiązany jest do zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej zapłaty. Odmowa realizacji usługi następuje poprzez wysłanie stosownego e-maila do Klienta i umowa nie dochodzi do skutku.
 5. W sprawach wysoce skomplikowanych Klient może przekazać zlecenie do realizacji bezpośrednio Kancelaria Radców Prawnych Miśko-Pawłowska i Partnerzy sp.p
 • 4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA USŁUG
 1. Klient w celu uzyskania porady prawnej winien wejść na stronę Sklepu Prawo Kobiet.pl w zakładkę „potrzebujesz pomocy” i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja Klienta zostaje dokonana po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • prawidłowego wypełnienia i zatwierdzenia przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego, w którym to należy opisać sytuację faktyczną,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie związanych z korzystaniem z usług prawnych za pośrednictwem Sklepu,
  • potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 3. Z chwilą zgłoszenia Klient dostaje informację zwrotną w formie e-mail o skutecznej rejestracji zgłoszenia oraz otrzymaniu przez Sklep zapytania prawnego.
 4. Klient po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00) otrzymuje wycenę usługi.
 5. W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00) wysyłana jest do Klienta właściwa informacja. Przy dokonywaniu wyceny usług uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Klienta.
 6. Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty z góry w ciągu 5 dni od skutecznej rejestracji na podany w e-mailu numer rachunku bankowego.
 7. Umowa o świadczeniu usług prawnych zostaje skutecznie zawarta z chwilą uiszczenia przez Klienta opłaty za usługę prawną.
 8. Porada prawna jest wysyłana do Klienta następnego dnia roboczego, liczonego od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na wskazanym rachunku bankowym, w danym dniu roboczym, przy założeniu, że operacje ta zostaną dokonane w godzinach od 8:00 – 15:00. W przypadku wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny dokonanych poza w/w godzinami, porada prawna zostanie wysłana do Klienta w kolejnym dniu roboczym.
 9. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania opinii w przypadkach, jeśli w toku jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Klienta.
 • 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność elektroniczna i kartą kredytową,
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji Prawo Kobiet o numerze: 14 1090 2590 0000 0001 4975 0867.
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi: Przelewy24, DialCom24 Sp. z o.o. przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-17338-52, REGON 634509164, KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, znajdującym się pod adresem internetowym: www.przelewy24.pl.
 3. Opłata uznawana jest przez Operatora Sklepu z chwilą zaksięgowania jej na koncie Operatora lub Przelewy24.
 4. W celu uzyskania faktury VAT za Poradę Prawną, Klient jest zobowiązany do wysyłania prośby o wystawienie faktury VAT wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienie, na adres poczty elektronicznej: biuro@prawokobiet.pl.
 • 6. PROCES REKLAMACYJNY
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@prawokobiet.pl lub na adres Operatora Sklepu tj. Fundacji Prawo Kobiet.
 2. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn przy zastrzeżeniu treści par. 8 ust. 5., składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może oświadczenie wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prawokobiet.pl.pl lub też pisemnie na adres Operatora Sklepu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem zmiany w granicach zwykłego zarządu.
 4. Operator Sklepu zwraca opłatę uiszczoną przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wskaże inny sposób.
 5. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Klientów Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a Operatorem Sklepu, dotyczącą korzystania przez Klienta z usług Sklepu. Obowiązkiem Klienta jest uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Wyłączną podstawą regulującą Sklep prawokobiet.pl stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Sklepu.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.prawokobiet.pl.
 5. Klient upoważnia Operatora Sklepu do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu odbiorcy oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.