fbpx

W jaki sposób zabezpieczyć spłatę umowę pożyczki prywatnej?

Koleżanka z pracy poprosiła mnie, abym pożyczyła jej 5 tysięcy złotych. Znamy się długo, ufam jej, ale wolę dmuchać na zimne i już teraz zadbać o swoje interesy. Jakie są możliwości zabezpieczenia umowy pożyczki? Dorota z Bytomia

Doroto Twój pomysł, aby zabezpieczyć udzielaną pożyczkę jest  słuszny!

Należy od początku dbać o swoje interesy, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze, często są one powodem waśni niestety, nawet pomiędzy dobrymi koleżankami.

1. PORĘCZENIE – PODSTAWOWA FORMA ZABEZPIECZENIA:

Podstawową formą zabezpieczenia zobowiązania (jakiegokolwiek, nie tylko pożyczki) jest poręczenie uregulowane w Kodeksie cywilnym.

Jest to umowa zawierana pomiędzy wierzycielem a poręczycielem, który zobowiązuje się wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego nie zrobił.

Co ważne, umowa ta musi być zawarta na piśmie, bowiem w innym przypadku jest nieważna. Musisz pamiętać, że w przypadku, gdyby dłużnik spóźniał się z zapłatą, to będziesz musiała niezwłocznie powiadomić o tym poręczyciela.

Jeśli w poręczeniu nie ma innego zastrzeżenia, to poręczyciel odpowiedzialny jest jak współdłużnik solidarny, czyli wierzyciel może żądać całości lub części długu od dłużnika i poręczyciela łącznie lub od każdego z osobna, a spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia tego drugiego.

Jest to wygodne rozwiązanie, które znacznie ułatwia dochodzenie zwrotu pożyczki. Jedynym co może sprawiać trudność w przypadku poręczenia może być znalezienie osoby chętnej do wzięcia odpowiedzialności za cudzy dług.

2. ZASTAW CO TO TAKIEGO I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE ?

Innym sposobem zabezpieczenia pożyczki może być zastaw. Istnieją dwie formy zastawu: zastaw zwykły i zastaw rejestrowy, który uregulowany jest osobną ustawą.

ZASTAW ZWYKŁY ( WYNIKA Z KODEKSU CYWILNEGO) :

w celu zabezpieczenia wierzytelności, można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z tej rzeczy;
bez znaczenia czyją własnością ta rzecz będzie, a dodatkowo wierzyciel będzie miał pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, chyba że przepisy szczególne mówią inaczej. Właścicielem obciążonej rzeczy nie musi być dłużnik! W Twoim przypadku nie będzie to musiała być w takim razie koleżanka, której pożyczasz pieniądze, ale na przykład jej koleżanka, córka lub syn;
do ustanowienia zastawu konieczna jest umowa pomiędzy właścicielem rzeczy (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wydanie rzeczy;
aby zastaw miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami właściciela rzeczy, to umowa powinna być sporządzona na piśmie z datą pewną;
rzeczą obciążoną może być każda rzecz ruchoma, która nie jest wyłączona z obrotu, przykładowo może to być samochód, biżuteria lub wartościowy obraz;
w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania, zastawnik nie może sam sprzedać rzeczy albo po prostu zachować ją dla siebie. Zaspokojenie z rzeczy obciążonej następuje według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, czyli konieczny jest tytuł egzekucyjny uzyskany w toku postępowania sądowego i wszczęcie egzekucji przez komornika;
w każdym wypadku zastaw wygasa, gdy wierzyciel zwróci rzecz zastawcy.

ZASTAW REJESTROWY ( USTAWA Z DN. 06.12.1996r O  ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTR ZASTAWÓW)

do ustanowienia konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności oraz określenie co najmniej: daty zawarcia umowy, imiona, nazwiska i adresy zastawcy i zastawnika, przedmiotu zastawu oraz wierzytelności, którą zastaw zabezpiecza wraz z oznaczeniem najwyższej sumy zabezpieczenia. Jeśli zastaw ustanawiany jest na aucie, konieczne jest odnotowanie tego w dowodzie rejestracyjnym;
po zawarciu umowy należy w sądzie właściwym dla zamieszkania zastawcy złożyć wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów. Rejestr jest jawny i nikt po dokonaniu wpisu nie będzie mógł zasłaniać się nieznajomością danych w nim zawartych;
tym co odróżnia tę formę zastawu, jest możliwość pozostawienia rzeczy obciążonej u zastawcy!

3. PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE:

Instytucją bardzo podobną do zastawu jest przewłaszczenie na zabezpieczenie, istnieją dwie odmiany tej umowy.

PIERWSZA – dłużnik przenosi własność swej rzeczy na wierzyciela, a ten zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności na dłużnika w razie zaspokojenia wierzytelności,

zwrotne zobowiązanie do przeniesienia własności zamieszczane jest w oddzielnej umowie,
model używany jest w stosunku do nieruchomości, których własność nie może być przenoszona pod warunkiem.
DRUGA – w jednej umowie dłużnik przenosi własność rzeczy ruchomej na wierzyciela pod warunkiem rozwiązującym, którym jest zaspokojenie wierzytelności,

z chwilą spełnienia zobowiązania własność rzeczy automatycznie wraca do dłużnika,
tym co odróżnia przewłaszczenie od zastawu jest pozostawienie rzeczy w posiadaniu dłużnika (tak jest też w zastawie rejestrowym) oraz to, że rzecz staje się własnością wierzyciela, co upraszcza tryb zaspokajania się z tej rzeczy.

Jak widzisz istnieje całkiem sporo możliwości zabezpieczenia pożyczki. Możesz wybrać jedną z nich bądź też łączyć te formy, zabezpieczając część pożyczki na przykład poręczeniem a pozostałą część zastawem. Wybór należy do Ciebie.

W razie wątpliwości jaką formę zabezpieczenia zastosować, skontaktuj się z nami:( https://prawokobiet.pl/potrzebujesz-pomocy/) , zabezpieczymy Twoje interesy na miarę Twoich potrzeb, a Ty będziesz spać spokojnie 🙂

Zwracam też Twoją uwagę na wymogi prawne dot. formy zawarcia takiej umowy pożyczki, odsyłam do artykułu https://prawokobiet.pl/zwracac-szczegolna-uwage-przy-zawarciu-umowy-pozyczki/,  nie popełnisz wówczas żadnych błędów.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Co w przypadku, gdy korzystałaś z usług e-sklepu, a nie dostarczono Ci zamówionej przesyłki?
Intercyza z rozsądku czy z nieufności?