fbpx

Ubezwłasnowolnienie ma na celu ochronę bliskiej nam osoby.

Moja pełnoletnia córka choruje na schizofrenię paranoidalną, ostatnio zaciągnęła pożyczkę, o której nikt z rodziny nie wiedział. W jaki sposób mogę temu zapobiegać w przyszłości? Czy powinnam rozważyć sądowe ubezwłasnowolnienie córki, jeśli tak to jakie? Częściowe czy całkowite? Maria z Oławy

Droga Mario, instytucja ubezwłasnowolnienia ma na celu ochronę osoby, która z uwagi na pewne zakłócenia postrzegania przez nią rzeczywistości nie jest w stanie podejmować racjonalnych decyzji życiowych. Niewątpliwie choroba psychiczna jest jedną z przesłanek wymienionych przez ustawodawcę jako przyczyna ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego.

Jeśli Twoja córka na skutek choroby psychicznej nie może pokierować swoim postępowaniem oraz dopilnować swoich spraw, możesz zgłosić do sądu okręgowego wniosek o jej ubezwłasnowolnienie. Do wniosku o ubezwłasnowolnienie załącz wszelkie dokumenty, którymi dysponujesz, a które mogłyby wskazywać na stan córki. We wniosku powinnaś wskazać także świadków mogących potwierdzić stan zdrowia córki.

Osoba pełnoletnia może zostać ubezwłasnowolniona  częściowo lub całkowicie.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE:

Ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza, że osoba ubezwłasnowolniona zupełnie nie może podejmować żadnych decyzji i dokonywać czynności prawnych, za wyjątkiem drobnych czynności życia codziennego. Sąd ustanawia dla ubezwłasnowolnionego całkowicie opiekuna, który reprezentuje ubezwłasnowolnionego i podejmuje za niego decyzje, zarządza jego majątkiem. Czynności prawne dokonane przez ubezwłasnowolnionego całkowicie są nieważne.

Ubezwłasnowolnienie całkowite jest uzasadnione wówczas, gdy dana osoba na skutek swojej choroby ma ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem. Oznacza to, że może ona dokonywać pewnych czynności samodzielnie, co do innych musi mieć zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE:

W myśl art. 16 § 1 kodeksu cywilnego, osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora, który jest uprawniony do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej i zarządzania jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd tak  postanowi. W braku takiego zarządzenia, zadaniem kuratora jest jedynie pomoc osobie ubezwłasnowolnionej poprzez wyrażanie zgody na podejmowane przez nią czynnością prawne.

TRYB ROZPOZNANIA:

Osobę, której wniosek dotyczy, przesłuchuje się w obecności biegłego psychologa, a w razie konieczności także w obecności biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. W zależności od stanu zdrowia osoby, takie wysłuchanie może odbyć się także w miejscu, w którym ta osoba przebywa. Wobec osoby mającej być ubezwłasnowolnioną opinię wydają biegli: psychiatra lub neurolog oraz psycholog. Czasami może okazać się konieczna obserwacja w zakładzie leczniczym.

WŁAŚCIWY SĄD, KOSZTY POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest postępowaniem nieprocesowym, toczy się przed sądem okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w razie braku miejsca zamieszkania  przed sądem miejsca jej pobytu.

Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł, do kosztów postępowania należy doliczyć również koszt zaliczki na opinie biegłych psychologa i psychiatry .

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:

Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem prokuratora, którego udział jest obowiązkowy w każdym przypadku. Prokurator ma gwarantować należytą ochronę praw osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć jedynie małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy oraz prokurator.

Niezależnie od powyższego sugeruję Mario unieważnić umowę kredytu, zawartą przez córkę. Powołaj się na wady oświadczenia woli tj. złożenie oświadczenia przez osobę chorą psychicznie, w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarskie.

Bądź dzielna!

Matczyna miłość jest wytrwała, nieustająca, bezwarunkowa.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Chciałabym wrócić do swojego nazwiska panieńskiego pozostając w związku małżeńskim.
Małżonek nie zgadza się na rozwód, czy jest możliwy w takiej sytuacji pozew rozwodowy bez orzekania o winie?